ประวัติโรงเรียน
 • พ.ศ.2518  โรงเรียนได้ย้ายจากวัดตากฟ้ามาสร้างอาคารชั่วคราวในที่ของโรงเรียนเองและกรมสามัญศึกษา ได้จัดสรรอาคารเรียนถาวรครึ่งหลัง    4 ห้องเรียนพร้อมบ้านพักครู  1  หลัง  ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน  1  หลัง  บ้านพักนักการ 1 หลัง  และได้จัดสรรอาคารเรียนตึกอีกครึ่งหลังในปีต่อมา
 • พ.ศ.2520 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารตึกเต็มหลังแบบ 216 ก. และอาคารชั่วคราว ปีนี้โรงเรียนได้รับโล่ นักเรียนมีความประพฤติดีบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นเจ้าภาพจัดงาน ช.ก.ท.ระดับจังหวัด
 • พ.ศ.2521 กรมสามัญศึกษาได้จัดสรรงบประมาณสร้างอาคารชั่วคราว 3 ห้องเรียน  บ้านพักครู 1 หลัง  มีครู 25 คน  มีนักเรียน 510 คน  นักการภารโรง 3 คน
 • พ.ศ.2522  โรงเรียนจัดหาเงินบริจาค  ซื้อเครื่องดุริยางค์ได้จำนวน 60,000 บาท  มีครู 27 คน นักเรียน 650 คน นักการภารโรง 3 คน
 • พ.ศ.2523  กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารฝึกงาน 1 หลัง มีครู 27 คน นักเรียน 650 คน นักการภารโรง 3 คน
 • พ.ศ.2524  กรมสามัญศึกษา  จัดสรรงบประมาณให้สร้างบ้านพักครู 1 หลัง และอุปกรณ์ฝึกงานคหกรรม มีครู 37 คน นักเรียน 650 คน นักการภารโรง 4 คน
 • พ.ศ.2525  กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณให้สร้างบ้านพักครู 1 หลัง มีครู 42 คน นักเรียน 670 คน นักการภารโรง 4 คน
 • พ.ศ.2526  วันที่ 1 พฤษภาคม 2556 ได้รับอนุมัติให้เปิดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณให้สร้างบ้านพักครู 1 หลัง มีครู 42 คน นักเรียน 700 คน นักการภารโรง 4 คน
 • พ.ศ.2527  กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารฝึกงาน 1 หลัง  สร้างรั้วหน้าโรงเรียนยาว 150 เมตร  มีครู 46 คน นักเรียน 750 คน นักการภารโรง 4 คน
 • พ.ศ.2528  กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณให้สร้างถังเก็บน้ำฝน 3 ถัง มีครู 46 คน นักเรียน 870 คน นักการภารโรง 4 คน
 • พ.ศ.2529  กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณให้สร้างบ้านพักครู 1 หลัง  ในปีนี้โรงเรียนได้รับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ช.ก.ท. ระดับจังหวัด มีครู 47 คน นักเรียน 807 คน นักการภารโรง 4 คน
 • พ.ศ.2530  กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณให้สร้างบ้านพักครู 1 หลัง  มีครู 50 คน นักเรียน 618 คน นักการภารโรง 4 คน
 • พ.ศ.2531  กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณให้สร้างห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง  มีครู 50 คน นักเรียน 750 คน นักการภารโรง 5 คน  พนักงานขับรถ 1 คน
 • พ.ศ.2532  กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารเรียนแบบ 216 ล.  จำนวน 1 หลัง  มีครู 48 คน นักเรียน 860 คน นักการภารโรง 5 คน  พนักงานขับรถ 1 คน
 • พ.ศ.2533  กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณให้สร้างถนนลาดยางในโรงเรียนยาว  200  เมตร  มีครู 47 คน นักเรียน 914 คน นักการภารโรง 6 คน  พนักงานขับรถ 1 คน
 • พ.ศ.2534  กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณให้สร้างอาคารหอประชุม 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง มีครู 45 คน นักเรียน 1,022 คน นักการภารโรง 6 คน  พนักงานขับรถ 1 คน  ยาม 1 คน
 • พ.ศ.2535  กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณให้สร้างบ้านพักนักการ 1 หลัง ห้องน้ำห้องส้วมนักเรียน 1 หลัง มีครู 43 คน นักเรียน 1,032 คน นักการภารโรง 6 คน  พนักงานขับรถ 1 คน  ยาม 1 คน
 • พ.ศ.2536  กรมสามัญศึกษาจัดสรรงบประมาณให้สร้าง ถังน้ำประปาแบบ 9/9  วงเงิน 19,000  บาท  1 ถัง มีครู 47 คน นักเรียน 1,178 คน นักการภารโรง 6 คน  พนักงานขับรถ 1 คน  ยาม 1 คน
 • พ.ศ.2537  ชมรมผู้ปกครองและครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์มอบรถตู้ 1 คัน  พร้อมอุปกรณ์มูลค่า 600,000 บาท มีครู 49 คน นักเรียน 1,251 คน นักการภารโรง 6 คน  พนักงานขับรถ 1 คน  ยาม 1 คน
 • พ.ศ.2538  บริษัท ไทยแลนด์ โพสต์ มิกซ์ ดิสตริบิวชั่น จำกัด  บริจาครถยนต์กระบะ สเปซแคป 1 คัน  และจานดาวเทียม  มีครู 48 คน นักเรียน 1,361 คน นักการภารโรง 6 คน  พนักงานขับรถ 1 คน  ยาม 1 คน
 • พ.ศ.2539  สร้างถนนคอนกรีตเข้าโรงเรียน  ระยะทาง 100 เมตร เป็นเงิน 246,042  บาท  มีครู 51 คน นักเรียน 1,466 คน นักการภารโรง 6 คน  พนักงานขับรถ 1 คน  ยาม 1 คน
 • พ.ศ.2540  ได้งบประมาณ  15  ล้านบาท  ก่อสร้างอาคารเรียน 424 ล.(พิเศษ) ปรับปรุงอาคารเรียน  1  เป็นเงิน  400,000 บาท  มีครู 50 คน นักเรียน 1,441 คน นักการภารโรง 6 คน  พนักงานขับรถ 1 คน  ยาม 1 คน
 • พ.ศ.2541  จัดทำป้ายโรงเรียน  สร้างถนนคอนกรีตหน้าอาคาร 2 ปรับปรุงสนามบาสเกตบอลและสร้างเพิ่มอีก 1 สนาม  ปรับปรุงสนามฟุตบอลและสวนหย่อมภายในโรงเรียน  มีครู 49 คน นักเรียน 1,520 คน นักการภารโรง 6 คน  พนักงานขับรถ 1 คน  ยาม 1 คน
 • พ.ศ.2542  สร้างถนนคอนกรีตทางเข้าโรงเรียนด้านหน้าอาคาร 1 และด้านหน้าโรงอาหาร  สร้างสนามบาสเกตบอล 2 สนาม(สนามปรับปรุง)มีครู 50 คน นักเรียน 1,581 คน นักการภารโรง 6 คน  พนักงานขับรถ 1 คน       ยาม 1 คน
 • พ.ศ.2543  โรงเรียนจัดหาเงินบริจาคสร้างเสาธงชาติ  มีครู 52 คน นักเรียน 1,385 คน นักการภารโรง 6 คน  พนักงานขับรถ 1 คน  ยาม 1 คน
 • พ.ศ.2544  มีครู 53 คน นักเรียน 1,204 คน นักการภารโรง 4 คน  พนักงานขับรถ 1 คน  ยาม 1 คน
 • พ.ศ.2545  ได้รับงบประมาณในการจัดสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนจำนวน 1 หลัง  มีครู 52 คน นักเรียน 1,445 คน นักการภารโรง 4 คน  พนักงานขับรถ 1 คน  ยาม 1 คน
 • พ.ศ.2546  จัดสร้างองค์พระประจำวันโรงเรียนและ ศาลพระพรหม  มีครู 49 คน นักเรียน 1,185 คน นักการภารโรง 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน
 • พ.ศ.2547  มีครู 48 คน นักเรียน 1,144 คน ลูกจ้างประจำ  5  คน  มีอาคารเรียน 3 หลัง  หอประชุม 1 หลัง โรงอาหาร 1 หลัง อาคารฝึกงาน 2 หลัง  สนามบาสเกตบอล 2 สนาม สนามฟุตบอล 1 สนาม  ส่วนโรงอาหารได้จัดสร้างขึ้นเอง  นอกจากนี้ยังมีเรือนเพาะชำ  สวนป่าบริเวณทั่วไป  จัดเป็นสวนหย่อมหน้าอาคารเรียนมีโต๊ะหินขัดจัดวางให้นักเรียนนั่งพักผ่อนทำให้เกิดความร่มรื่นสวยงาม  ระบบสาธารณูปโภคครบครัน  ในการอำนวยความสะดวกให้กับนักเรียน  พร้อมทั้งจัดสร้างโรงเก็บรถนักเรียน 1 หลัง  จัดทำรั้วโรงเรียนเพิ่มเติม  ห้องประชาสัมพันธ์และห้องสมุดโรงเรียนได้จัดหางบประมาณในการสร้าง 
 • พ.ศ.2548  มีครู 48 คน นักเรียน 1,227 คน ลูกจ้างประจำ 5 คน มีการจัดสร้างอาคารร้านสวัสดิการโรงเรียน
 • พ.ศ.2549  มีครู 48 คน พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน ลูกจ้างประจำ 5 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน นักเรียน 1,260 คน และมีการจัดหางบประมาณจัดสร้างอาคารเรือนพยาบาล 1 หลัง  อาคารหอศิลป์และวัฒนธรรม 1 หลัง และก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศเหนือของโรงเรียน
 • พ.ศ.2550  มีครูประจำการ  50  คน  พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน นักเรียน 1,273 คน  มีการจัดหางบบริจาค 1,700,000  บาท  จัดสร้างโรงอาหารขนาด 32 x 45 เมตร จำนวน 1 หลัง และก่อสร้างรั้วคอนกรีตด้านทิศใต้ยาว 100 เมตร ของโรงเรียนและจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ (ยี่ห้อ HINO 150 แรงม้า) จากงบบริจาคจำนวน 300,000 บาท  เพื่อรับส่งครูและนักเรียน ปวช. ไปเรียนภาคปฏิบัติที่วิทยาลัยการอาชีพอินทร์บุรี  จังหวัดสิงห์บุรี มีการปรับปรุงซ่อมแซมป้อมยามและโรงเก็บรถของนักเรียน  กำลังก่อสร้างอาคารเรียนชั่วคราวขนาด 4 ห้องเรียน
 • พ.ศ.2551  มีครูประจำการ  46  คน  พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน นักเรียน 1,226 คน
 • พ.ศ.2552  มีฝ่ายบริหารจำนวน 5 คน ครู  39  คน  พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน นักเรียน 1,230 คน
 • พ.ศ.2553  มีฝ่ายบริหารจำนวน 5 คน ครู  36  คน  พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน นักเรียน 1,142 คน  มีการตัดแต่งต้นไม้ปรับภูมิทัศน์รอบโรงเรียน  ขุดบ่อเลี้ยงปลา  เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจพอเพียง
 • พ.ศ.2554  ปรับปรุงต่อเติมห้องทำงานอาคาร 2  จัดทำห้องน้ำครูด้านหลังอาคาร 2 ปรับปรุงห้องติวเตอร์ ก่อสร้างอาคารห้องดนตรี  ติดตั้งกล้อง CCTV  ตามจุดสำคัญต่างๆ ทั่วโรงเรียน  มีครู  52  คน  พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 7 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 6 คน นักเรียน 1,123 คน
 • พ.ศ.2555  จัดทำระบบน้ำประปาดื่มได้ “น้ำดื่มหยาดพิรุณ” โดยการสนับสนุนจากกรมทรัพยากรธรณีและจำหน่ายให้กับชุมชน  จัดทำผ้าป่าโรงเรียนเพื่อหาทุนซื้อรถมินิบัสให้กับโรงเรียน  ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติโดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองสลากกินแบ่งรัฐบาล  วงเงิน 300,000 บาท ก่อสร้างอาคารห้องกิจการนักเรียน  มีครู  56  คน  พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 5 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 5 คน นักเรียน 1,081 คน
 • พ.ศ.2556  ปรับปรุงสถานที่โดยการติดตั้งไฟสปอร์ตไลท์รอบสนามฟุตบอล  ปรับปรุงอาคารโดยการทาสีใหม่ทุกอาคาร  มีครู  52  คน  พนักงานราชการ 2 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน ลูกจ้างประจำ 4 คน ลูกจ้างชั่วคราว 4 คน นักเรียน 1,097 คน
 • พ.ศ.2557 ปรับปรุงห้องธุรการ ห้องผู้บริหาร ห้องประชุมรุ่งพิรุณ ห้องประชุมเทวาบัณฑิต ห้องอรุณปัญญา ทำประตูเปิด ปิดหน้าโรงเรียน และก่อสร้างอาคารสภานักเรียนใหม่
 • พ.ศ.2558  เปิดห้องเรียนส่งเสริมวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(สวค.)  โรงเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนสุจริตและโครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน มีฝ่ายบริหารจำนวน 6 คน ครู  51  คน  พนักงานราชการ 1 คน ครูอัตราจ้าง 4 คน ลูกจ้างประจำ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน นักเรียน 1,082 คน
 • พ.ศ.2559  มีฝ่ายบริหาร จำนวน 5 คน  ครู  51  คน  พนักงานราชการ 1 คน  ครูอัตราจ้าง 3 คน  ลูกจ้างประจำ 3 คน ลูกจ้างชั่วคราว 7 คน นักเรียน 1,030 คน