ตราสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์ :  พิรุณ – เมฆา

พิรุณ  รูปหยดน้ำ   หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความชื่นเย็นเหมือนสายฝน
เมฆา  ก้อนเมฆ    หมายถึง  การรวมตัวแสดงถึงพลังสามัคคี