ปรัชญา/คำขวัญ

ปรัชญา/คำขวัญ


ปรัชญาของโรงเรียน สุวิชาโน  ภวํ  โหติ   “ผู้รู้ดีเป็นผู้เจริญ”

 คำขวัญประจำโรงเรียน “สามัคคี  มีวินัย  ใฝ่ความรู้”

 สีประจำโรงเรียน    ม่วง – เหลือง|
      สีม่วง    หมายถึง   ความสามัคคี  ร่วมแรง  ร่วมใจ
      สีเหลือง  หมายถึง  ความฝักใฝ่ในคุณธรรม  ความดี

ดอกไม้ประจำโรงเรียน   :  ดอกเฟื่องฟ้า
เพลงประจำโรงเรียน     :  เพลงมาร์ชโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
 อักษรย่อ                   :  ต.ว.

ตราสัญลักษณ์  :  พิรุณ – เมฆา

picLogo1

พิรุณ  รูปหยดน้ำ   หมายถึง  ความบริสุทธิ์  ความชื่นเย็นเหมือนสายฝน
เมฆา  ก้อนเมฆ     หมายถึง  การรวมตัวแสดงถึงพลังสามัคคี