เพลงมาร์ชโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

เพลงมาร์ชโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

คำร้อง  ประเทือง  เชื้อมาก
ทำนอง  สมชาย  รองงาม
ขับร้อง  คณะครูโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
สถานผลิตมาตรฐานการศึกษา
สร้างชีวิต  เยาวชน  ให้เปี่ยมล้นด้วยวิชา
ทั้งจรรยา  กีฬา  เกรียงไกร

ม่วงเหลือง  สัญลักษณ์  ประจักษ์มั่น
ประคองจิตร่วมผูกพันตลอดไป
เพราะเรารัก  สามัคคี  สร้างความดี  อันยิ่งใหญ่
ด้วยกายใจ  ขออุทิศ  ทุกกิจการ

โรงเรียนแห่งนี้มีคุณค่า
ให้วิชาศิษย์มหาศาล
สรรสร้างความดี  ทุกคนมีปณิธาน
เพื่อการศึกษา  ก้าวไกล

สัญลักษณ์  พิรุณ – เมฆา  สามัคคี
ดุจความดีที่ครูได้พร่ำสอนไว้
คุณธรรม  ความดี  ศักดิ์ศรีและวินัย
เทิดเกียรติไว้สถาบันอันเรืองรอง


 

เพลงตากฟ้าอาลัย

คำร้อง  สมชาย  ปานหลุมข้าว

ทำนอง  สมชาย  รองงาม

 

          ดินแดนตากฟ้าอำไพ  งามวิไลกว่าใครในหล้า

          สมนามดั่งคำลือมา  ว่าตากฟ้างามเหนือใคร

          ภูทิวเทือกเขางามเด่น สวยเย็นพรรณพฤกษาใหญ่

          เขียวขจีหมู่มวลแมกไม้  พืชไร่เรียงรายมากมายเหลือดี

                   **โอ้ตากฟ้าดั่งเมืองวิมาน  ทุกสิ่งตระการเบิกบานฤดี

          ผองชาวตากฟ้า คล้ายเทวาเทวี  ดวงจิตรไมตรี  อารีย์เริงร่า

          นารีเรียบร้อยงามยิ่ง  เพริดพริ้งเพียบพร้อมคุณค่า

          หัวใจใฝ่คะนึงหา  ไม่อยากลาตากฟ้าเลย

                   **(ซ้ำ)