ฝ่ายบริหารสถานศึกษา โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

 
นายสาโรจน์  กลั่นด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์


    
นางสาวอรรจน์ชญาน์ พิมพาภรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ


นายสมหวัง  มูลสาร
รองผู้อำนวยการโรงเรียน ฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียนนายสมชาย  สุ่มประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบริการและชุมชน

png
นายสุรพล  ทรงศักดิ์สุจริต
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป