ผู้บริหารและบุคลากร

 ฝ่ายบริหารสถานศึกษา โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

  DirectorofSchool copy
นายวิฑูรย์  งามนิธิจารุเมธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 09-3285-1999นายสมชาย  สุ่มประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบริการและชุมชน
เบอร์โทรศัพท์ : 08-6678-6088


png
นายสุรพล  ทรงศักดิ์สุจริต
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9857-8728


2560 10 15 10h57 01
นายพันธ์ศักดิ์    สืบเชื้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : 081-5323-3547


2560-10-15_10h59_50.png
นายหัสชัย  ขำประไพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 08-4574-7529