ผู้บริหารและบุคลากร

 ฝ่ายบริหารสถานศึกษา โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

ผอ
นายอิทธิรัฐ น้อยเกิด
ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
เบอร์โทรศัพท์ : 08-1045-6336
LINE ID : 0810456336


LINE ALBUM 7665 220804 1
นางพัทธนันท์  หนูเทศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียน
เบอร์โทรศัพท์ : 08-2007-4301

LINE ID : 0820074301


6603
นายพเยาว์  กลิ่นหอม
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานวิชาการ
เบอร์โทรศัพท์ : 083-331-0553

LINE ID : yao9448


png
นายสุรพล  ทรงศักดิ์สุจริต
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงานบุคคล
เบอร์โทรศัพท์ : 08-9857-8728
LINE ID : 0898578728


2560 10 15 10h57 01
นายพันธ์ศักดิ์    สืบเชื้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารทั่วไป
เบอร์โทรศัพท์ : 081-532-3547
LINE ID : 0815323547


2560 10 15 10h40 17
นางพรทิวา    ยี่สาคร
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารแผนงานและประกันคุณภาพ
เบอร์โทรศัพท์ : 063-342-4226
LINE ID : 0633424226


2560 10 15 10h59 50
นายหัสชัย    ขำประไพ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารชุมชนและภาคีเครือข่าย
เบอร์โทรศัพท์ : 084-574-7529
LINE ID : 0845747529


104334
นายนุชา    ครองสัตย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม
เบอร์โทรศัพท์ : 089-788-9238
LINE ID : 081532335473


2560 10 15 10h40 05
นางกุหลาบ    มากมี
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงบประมาณ
เบอร์โทรศัพท์ : 089-567-6104
LINE ID : 0895676104