กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2560 10 15 10h52 22
นางบุบผา  ดีเจริญ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


2560 10 15 10h52 35
   นางพชรพร  เต็งสกุลนาม


2560 10 15 10h52 41
   นายสมศักดิ์  วิหกโต


2560 10 15 10h52 58

   นายพีรพัฒน์   เฮิงโม


teacher nithon2
นายนิททรถ์   ศรีเนาวรัตน์


 teacher Bamroong P
 ว่าที่ร้อยตรีบำรุง   พรมเยี่ยม