กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

2560 10 15 10h53 43
นางสาวกรองกาญจน์  น้อยประชา   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


2560 10 15 10h53 52
นายสุรพล  ทรงศักดิ์สุจริต


2560 10 15 10h54 06
นางนิติยา  น้อยเกิด


2560 10 15 10h54 21

นางสาวณิชารีย์  เหลืองอร่าม


Ramita
   นางสาวรมิตา   เต็มเต๊ะ


teacher Siyaporn S 3
  นางสาวศิญาภรณ์    ศรศิริ


 teacher Rungnapha M Eng
  นางสาวรุ่งนภา   มณีธรรม