กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 2560 10 15 10h55 57

นางนภัสวัลย์  เรืองภัทราโชติ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


2560 10 15 10h56 07

นางสาวเบญจวรรณ   ปุงยะ


 teacher Tammarat Thai
   นายธรรมรัตน์    แดงนิ่ม


 655948
   นางสาวสุพัตรา    งามสะอาด


 1229141
   นายทิวา เพ็ชรถึก