กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 2560 10 15 10h55 57

นางนภัสวัลย์  เรืองภัทราโชติ  ภู่สงค์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


2560 10 15 10h56 07

นางสาวเบญจวรรณ   ปุงยะ


2560 10 15 10h56 17
นางสาวสัญศณีย์   เล้าใจ


 teacher Tammarat Thai
   นายธรรมรัตน์    แดงนิ่ม