กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

นายเจริญ  แย้มพยัคฆ์     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นายคำรณ  ชุ่มอ่อง


2560-10-15_10h51_24.png
นายสมชาย  สุ่มประดิษฐ์นางสาวดารา  ขัติยนนท์


2560-10-15_10h57_01.png
นายพันธ์ศักดิ์  สืบเชื้อนางสาวปัทมา  ผิวพรรณ