คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

 1. นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ์                           ประธานกรรมการ
 2. พระราชปัญญาเวที                                       รองประธานกรรมการ
 3. นายแพทย์คำนึง สีแก่น                                  รองประธานกรรมการ
 4. นายชาญชัย วรรณบูรณ์                                 กรรมการ
 5. นายวันชัย เทียนดี                                        กรรมการ
 6. นายเฉลิมชัย สวรรคณากร                              กรรมการ
 7. นายธงชัย ศรีเดช                                         กรรมการ
 8. นายธีรยานนท์ ปทุมเหง่า                                กรรมการ
 9. นายบัญญัติ คุ้มภัย                                        กรรมการ
 10. นายสะอาด แสงเขียว                                   กรรมการ
 11. นายสมมาตร ธนากรโกศล                             กรรมการ
 12. นายสมชาย สุ่มประดิษฐ์                               กรรมการ
 13. นางวิไลวรรณ ยามสุข                                  กรรมการ
 14. นางระพีพัฒน์ วงษ์เมฆ                                 กรรมการ
 15. นายสาโรจน์ กลั่นด้วง                                  กรรมการและเลขานุการ