คณะกรรมการสถานศึกษา

คณะกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

 1. นายบุญเลิศ ปานอุดมลักษณ์                           ประธานคณะกรรมการ
 2. พระเทพปัญญาภรณ์                                     กรรมการ
 3. นางสุวรรณ    ทานท่า                                   กรรมการ
 4. นายชาญชัย วรรณบูรณ์                                 กรรมการ
 5. นายนคร     พิมพ์หนู                                    กรรมการ
 6. นางวันเพ็ญ      มีมุข                                    กรรมการ
 7. นายภูริทัต    วงษ์แก้ว                                   กรรมการ
 8. นางอรวรรณ    ตั้งจิตรวัฒนากุล                       กรรมการ
 9. นายอำนาจ    น้อยขำ                                   กรรมการ
 10. นายพงศ์ศักดิ์   พิลาศจิตร                             กรรมการ
 11. นายกิติภพ   วิกิจการโกศล                            กรรมการ
 12. นางสาวพวงทอง  วงษ์นิกร                            กรรมการ
 13. นายสมชาย   สุ่มประดิษฐ์                             กรรมการ
 14. นายถนัดกิจ   สังข์สุด                                  กรรมการ
 15. นายวิฑูรย์     งามนิธิจารุเมธี                         กรรมการและเลขานุการ