ฝ่ายบริหารสถานศึกษา โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

  DirectorofSchool copy
นายวิฑูรย์  งามนิธิจารุเมธี
ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์


    
นางสาวอรรจน์ชญาน์ พิมพาภรณ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานวิชาการนายสมชาย  สุ่มประดิษฐ์
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานบริการและชุมชน


png
นายสุรพล  ทรงศักดิ์สุจริต
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารงานทั่วไป


2560 10 15 10h57 01
นายพันธ์ศักดิ์    สืบเชื้อ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน