คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า

ณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า

ที่

ชื่อ-สกุล

อาชีพ

หน้าที่/ตำแหน่ง

1

นายฉัตรชัย  สวรรคณากร

ธุรกิจส่วนตัว

นายกสมาคม

2

นางธนวรรณ  ภู่เมือง

ธุรกิจส่วนตัว

อุปนายก

3

นายสมมาตร  ธนากรโกศล

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลตากฟ้า

อุปนายก

4

นางภัทธีรา    จันทรจักร

รับราชการ

เลขานุการ

5

นางสาวกัลยา  บุญมา

ธุรกิจส่วนตัว

ผู้ช่วยเลขาฯ

6

นางจิราวัลย์  สกุลยืนยง

ธุรกิจส่วนตัว

เหรัญญิก

7

นายสมชาย สุ่มประดิษฐ์

รับราชการครู

ผู้ช่วยเหรัญญิก

8

นายสมศักดิ์  สอนทรัพย์

เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

ปฏิคม

9

นายชัยณรงค์  ศิริสัมพันธ์วงษ์

บุรุษไปรษณีย์

ประชาสัมพันธ์

10

นางสาวศิริพร  ม่วงศรีงาม

รับราชการครู

นายทะเบียน