กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

2560 10 15 10h49 50

นางสาวศิริรัตน์  วงษ์จันทร์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


2560 10 15 10h48 09
นางสาวรุ่งนภา  บำรุงศรี   


2560 10 15 10h49 28
นางสาวพรนภา  สีผึ้ง


2560 10 15 10h49 16
นางสาวมาลิน  ลูกอินทร์


2560 10 15 10h49 05
นางสาวศิริพร  ม่วงศรีงาม


piyawan2
   นางปิยวรรณ     ตู้แก้ว


Panachakorn
   นางสาวพนัชกร   ปานศิริ


 Narong
     นายณรงค์    จูสิงห์


 teacher Jutima science
   นางสาวจุติมา  สิมมะลี


teacher Phuttaporn science
นายพุทธพร   รัตนไพบูลย์วิทย์


 teacher Thitima R 3
 นางสาวธิติมา   เรืองทองดี