กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

2560 10 15 10h52 22
นางบุบผา  ดีเจริญ   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


2560 10 15 10h52 35
นางพชรพร  เต็งสกุลนาม


2560 10 15 10h52 41
นายสมศักดิ์  วิหกโต


2560 10 15 10h52 51
นางสาวนริศรา  เกิดแดง

2560 10 15 10h52 58
นายพีรพัฒน์   เฮิงโม