กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

 teacher SN
นายสำเนา  ภู่สงค์    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


2560 10 15 10h55 34

นางจารุณี    ชมพลมา    


 2560 10 15 10h55 57

นางนภัสวัลย์  เรืองภัทราโชติ


2560 10 15 10h56 07

นางสาวเบญจวรรณ   ปุงยะ


2560 10 15 10h56 17
นางสาวสัญศณีย์   เล้าใจ


 teacher Tammarat Thai
   นายธรรมรัตน์    แดงนิ่ม