กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นายพันธ์ศักดิ์   สืบเชื้อ    หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้นางสาวดารา  ขัติยนนท์


นายคำรณ  ชุ่มอ่อง


นายเจริญ  แย้มพยัคฆ์นางสาวพิตะวัน  เนตรทองนายชัชวาลย์  โพธิ์แจ้ง


นางสาวธนภรณ์  ศรีลานางสาวปัทมา  ผิวพรรณนางสาวพิมอนงค์   สีแตง