กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี


นางสาวดารา  ขัติยนนท์     หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


นายคำรณ  ชุ่มอ่อง


นายเจริญ  แย้มพยัคฆ์นางสาวพิตะวัน  เนตรทองนายชัชวาลย์  โพธิ์แจ้ง


thanakorn
   นายธนากร  กิจสุขสกุลนางสาวปัทมา  ผิวพรรณนางสาวพิมอนงค์   สีแตง