กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา

2560 10 15 11h01 00

นายภูษิต     เงินเส็ง   หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้


 2560 10 15 11h01 07
    นายชัยรัตน์  เรืองนิล


teacher Phisanu sport
     นายพิษณุ    ใจกล้า


 teacher Sathit P
     นายสาทิต    โพธิ์คำ


teacher Jakkarin S Sport
   นายจักรรินทร์  สอนจีน