ข้อตกลงร่วมมือระหว่างครู – นักเรียน – ผู้ปกครอง

ข้อตกลงร่วมมือระหว่างครู – นักเรียน – ผู้ปกครอง

นักเรียนต้องไม่

 • นักเรียนมีพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์
 • ทำความผิดซ้ำๆ และมีจำนวนหลายครั้ง
 • มาโรงเรียนสายเป็นประจำ เกินกำหนด
 • ไม่เข้าร่วมกิจกรรมหน้าเสาธง เกิน 3 ครั้ง
 • โดด- หนีเรียน
 • ทะเลาะวิวาท – ผู้ร่วมในการก่อเหตุ
 • ชู้สาว – มีความใกล้ชิดกันทำให้คนอื่นเข้าใจว่าเป็นคู่รักกัน
 • สูบบุหรี่และสิ่งเสพติด – ปรับเงินตามระเบียบ พ.ร.บ. การสูบ
 • ดื่มสุราและของมึนเมา – ในบริเวณ และดื่มจากภายนอกเข้ามาในโรงเรียน
 • มีพฤติกรรมก้าวร้าว ด้วยคำพูด และพฤติกรรมทางกาย
 • ห้ามใช้โทรศัพท์ในช่วงเวลาเรียนจนถึงโรงเรียนเลิก
 • พกพาอาวุธและสิ่งอันตราย คล้ายอาวุธ เช่น ฟุตเหล็ก

มีดคัทเตอร์ กรรไกร

 • ต้องคดีอาญา / หรือถูกจับกุมคุมขังเกิน 12 ชั่วโมง มีหลักฐาน
 • ทำลายทรัพย์สินของทางโรงเรียน ขีดเขียนห้องน้ำ โต๊ะ ประตู หน้าต่าง
 • ลักขโมย ชิงทรัพย์ ข่มขู่ ไถเงิน

**หากนักเรียนกระทำความผิดตามข้อตกลง หรือมีความผิดเทียบได้ว่าจงใจไม่ประพฤติตนเป็นคนดี ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับ ให้พิจารณาย้ายสถานศึกษา โดยมีคณะกรรมการพิจารณาความผิดแบบมีส่วนร่วม ดังนี้

 1. ครูที่ปรึกษา + หัวหน้าระดับ+ ครูแนะแนว + พ่อครู+ แม่ครู
  2. ฝ่ายปกครอง ลงนาม ผู้ปกครอง