การปฏิบัติตนในการมาโรงเรียนและเข้าเรียน

การปฏิบัติตนในการมาโรงเรียนและเข้าเรียน

 1. แต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียนให้ถูกต้องเรียบร้อย
 2. ในวันหยุดราชการ นักเรียนที่เข้ามาติดต่อ ต้องแต่งกายด้วยชุดเครื่องแบบนักเรียน หรือชุดพละของโรงเรียนเท่านั้น
 3. ให้นำรถจักรยานหรือจักรยานยนต์เข้ามาจอดในที่บริเวณที่จอดรถตามที่โรงเรียนกำหนด ห้ามรถผู้ปกครองเข้ามาส่งและรับนักเรียนภายในบริเวณโรงเรียน และห้ามนักเรียนนำรถยนต์เข้ามาจอดในโรงเรียน
 4. ให้ลงรถตามจุดที่กำหนดและทำความเคารพคุณครูด้วยความนอบน้อม
 5. ไม่พกพาอาวุธเข้ามาในโรงเรียนหากทำผิดถือว่ามีความผิดร้ายแรง
 6. ไม่นำสิ่งของมึนเมา และสารเสพติดทุกชนิดเข้ามาในโรงเรียน
 7. ไม่นำของมีค่ามาโรงเรียน หากนำมาจะถูกฝ่ายปกครองยึด หากของหายจะไม่รับผิดชอบ
 8. ไม่ทาใบหน้าและตกแต่งเครื่องประดับใดๆ
 9. แสดงความเคารพคุณครูด้วยการยกมือไหว้ หรือโค้งคำนับทุกครั้ง – หยุดเมื่อพบครู
 10. ต้องเข้าแถวทำกิจกรรมเคารพธงชาติ สวดมนต์ ช่วงเช้าก่อนเข้าเรียน
 11. ไม่ออกจากโรงเรียน ก่อนเวลาโรงเรียนเลิก โดยได้รับอนุญาต
 12. ห้ามไม่ให้อยู่ในบริเวณโรงเรียน โดยไม่มีครูควบคุมหรือเกินเวลาที่กำหนดในวันเปิดเรียนปกติ เสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
 13. มีความกระตือรือร้นในการเข้าห้องเรียน ห้องประชุม หรือเข้าร่วมกิจกรรมอื่นๆ
 14. ต้องทำความเคารพคุณครูทุกคนและผู้ที่มายืนโรงเรียนเมื่อพบปะ
 15. เมื่อมีความจำเป็นต้องหยุดเรียน นักเรียนหรือผู้ปกครองต้องแจ้งให้ครูที่ปรึกษาทราบ – งานปกครองทราบ
 16. ห้ามนำสินค้าและการบริการทุกประเภทมาขายภายในโรงเรียน
 17. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาในโรงเรียนโดยมิได้รับอนุญาตจากทางโรงเรียน
 18. ห้ามนำอาหารและเครื่องดื่มเข้าไปรับประทานในห้องเรียนหรือที่กำหนดห้าม
 19. ห้ามซื้ออาหารและเครื่องดื่มตามบริเวณริมรั้วของโรงเรียน และสั่งซื้อจากภายนอกเข้ามาส่งในโรงเรียน