การปฏิบัติตนในพิธีหน้าเสาธง

การปฏิบัติตนในพิธีหน้าเสาธง

  1. สัญญาณเรียกแถว เรียกเวลา 07.50 น.
  2. กระตือรือร้น มาถึงที่ตนเองเข้าแถวให้ทัน มีความรับผิดชอบในการจัดแถวให้เป็นระเบียบ ด้วยความสงบ หยุดส่งเสียงดังและเล่นกัน
  3. เมื่อสั่งตรง ให้นักเรียนทุกคนตรง ห้ามกระทำการใดๆ จนกว่าจะแล้วเสร็จ เท้าชิดมืออยู่ข้างลำตัว
  4. ให้นักเรียนร้องเพลงชาติ สวดมนต์ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี ด้วยการเปล่งเสียงดังๆ ให้พร้อมเพรียงกัน
  5. ให้นักเรียนรุ่นน้อง ม.1- ม.5 กล่าวทักทาย ม.6 ก่อน แล้ว ม.6 ตอบทักทายกลับ ด้วยคำว่า สวัสดีครับ / ค่ะ
  6. คณะกรรมการนักเรียนสั่งทำความเคารพ ครูเวรหรือฝ่ายบริหารโรงเรียน ให้นักเรียนกล่าว และทำความเคารพพร้อมกัน
  7. ให้นักเรียนมีมารยาทในการฟัง การอบรมหรือแจ้งประกาศอย่างเงียบ และสงบเรียบร้อย
  8. นักเรียนเดินแถวเข้าห้องเรียนอย่างเป็นระเบียบไม่แตกแถว
  9. นักเรียนที่มาสายต้องปฏิบัติตามข้อตกลงที่โรงเรียนกำหนดไว้