ความประพฤติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ความประพฤติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

ประกาศระเบียบโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

เรื่องว่าด้วยความประพฤติและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน

****************************

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษาพ.ศ. 2548   ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียน พ.ศ. 2551  และ หลักคุณธรรม 8 ประการ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์    ได้กำหนดระเบียบว่าด้วยความประพฤติและคุณลักษณะ อันพึงประสงค์ของนักเรียน พ.ศ. 2551 เพื่อถือปฏิบัติ   ดังนี้

ข้อ 1. ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ว่าด้วยความประพฤติ และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน พ.ศ. 2551”

ข้อ 2. ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับแก่นักเรียนโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2551 เป็นต้นไป  

ข้อ 3. แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณา เกี่ยวกับนักเรียนกระทำผิดระเบียบของโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ กำหนดแนวทางการพิจารณาลงโทษนักเรียนที่ประพฤติผิดหรือฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนหรือของกระทรวงศึกษาธิการ ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการลงโทษนักเรียน นักศึกษา พ.ศ.  2548  โดยกำหนดวิธีการลงโทษนักเรียนที่กระทำผิดไว้  4   สถาน ดังนี้ 

  1. ว่ากล่าวตักเตือน
  2. ทำทัณฑ์บน
  3. ตัดคะแนนความประพฤติ
  4. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

ข้อ 4. การลงโทษนักเรียนให้เป็นไปเพื่อเจตนาที่จะแก้ไขพฤติกรรมและความประพฤติไม่พึงประสงค์ของนักเรียนให้รู้สำนึกในความผิด และกลับประพฤติตนในทางที่ดีต่อไป ให้ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษา หรือผู้ที่ผู้บริหารโรงเรียนหรือสถานศึกษามอบหมาย เป็นผู้มีอำนาจในการลงโทษนักเรียน 

ข้อ 5. การว่ากล่าวตักเตือน ใช้ในกรณีนักเรียนกระทำความผิดไม่ร้ายแรง

ข้อ 6.การทำทัณฑ์บนใช้ในกรณีนักเรียนที่ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับสภาพนักเรียน หรือกรณีทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงและเกียรติศักดิ์ของสถานศึกษา หรือฝ่าฝืนระเบียบของสถานศึกษา หรือได้รับโทษ ว่ากล่าวตักเตือนแล้ว แต่ยังไม่เข็ดหลาบทำทัณฑ์บนให้ทำเป็นหนังสือ และเชิญบิดามารดาหรือผู้ปกครองมาบันทึกรับทราบความผิดและรับรองการทำทัณฑ์บนไว้ด้วย

ข้อ 7. การตัดคะแนนความประพฤติ ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติว่าด้วยการตัดคะแนนความประพฤตินักเรียนที่สถานศึกษากำหนด และให้ทำบันทึกข้อมูลไว้เป็นหลักฐาน

ข้อ 8. ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้ในกรณีที่นักเรียนกระทำความผิดที่สมควรต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  โดยเข้ารับการอบรมปรับพฤติกรรมหรือเข้าโรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง และบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์ต่อตนเอง  หรือสถานศึกษา  หรือสังคม

ข้อ 9. เกณฑ์การวัดผลประเมินผลคุณลักษณะอันพึงประสงค์

                    9.1 ให้นักเรียนทุกคนมีคะแนนความดี 100 คะแนน 

                    9.2  นักเรียนมีคะแนนความดี 150 คะแนน ขึ้นไป       มีค่าเท่ากับ 3 “ดีเยี่ยม” ได้รับเกียรติบัตร

9.3 นักเรียนมีคะแนนความดี 120 คะแนน ขึ้นไป       

มีค่าเท่ากับ 3 “ดีเยี่ยม”

                    9.4 นักเรียนมีคะแนนความดี 80 – 119 คะแนน         มีค่าเท่ากับ 2 “ดี”

                    9.5   นักเรียนมีคะแนนความดี 60 – 79 คะแนน        มีค่าเท่ากับ 1 “พอใช้”

                    9.6   นักเรียนมีคะแนนความดี ต่ำกว่า 60 คะแนน      มีค่าเท่ากับ 0 “ปรับปรุง”

(ไม่จบหลักสูตร)  ให้คณะกรรมการแก้ไขผลการเรียนโดยให้นักเรียนทำกิจกรรมเพื่อปรับปรุงพฤติกรรมให้ดีขึ้นได้ผลการเรียนไม่เกิน 1   “พอใช้” และได้คะแนนไม่เกิน   60 คะแนน ข้อ 10.  แนวปฏิบัติในการพิจารณา โดยกรรมการฝ่ายปกครองและคณะครูทุกคน ตัดคะแนนความประพฤติ/ครั้ง และตัดคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์   ดังนี้

 

เกณฑ์ควบคุมความประพฤติของนักเรียน

โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์  อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์

ข้อ 11.  กำหนดให้มีมาตรการลงโทษและตัดคะแนนความประพฤตินักเรียน ดังต่อไปนี้

ลำดับ

รายการ

ครั้งที่

บทลงโทษ

รายการตัดคะแนน

ไม่เกิน

บำเพ็ญประโยชน์(ชั่วโมง)

1

หมวดเวลา  มาสาย

 (หลังเข้าแถว 

เชิญธงชาติเรียบร้อยแล้ว)

1

2

3

4

5

ตักเตือน  ลงบันทึก

ตักเตือนลงบันทึก (3 ครั้งแจ้งเชิญผู้ปกครองทราบ)

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 1

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 2

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

-

5

10

10

10

-

5

10

10

10

2

ไม่เข้าแถวเคารพธงชาติ โดยหลบซ่อนตามสถานที่ต่างๆ ทั้งในและนอกโรงเรียน (กรณีมาถึงโรงเรียนก่อนโรงเรียนเข้าปกติ)

1

2

3

4

5

6

ตักเตือน  ลงบันทึก

ตักเตือนลงบันทึก

แจ้งหรือเชิญผู้ปกครองทราบ

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 1

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 2

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

-

5

10

10

10

10

-

5

10

15

20

25

3

หนีเรียนไม่เข้าเรียนบางคาบไม่เข้าห้องโฮมรูม หรือไม่เข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียน

1

2

3

4

5

6

ตักเตือน  ลงบันทึก

ตักเตือนลงบันทึก

แจ้งหรือเชิญผู้ปกครองทราบ

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 1

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 2

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

-

5

10

10

10

10

-

5

10

15

20

25

4

หลบหนีโรงเรียน(ไม่เข้าโรงเรียน ปีนรั้วหนีหรืออื่นๆ)

1

2

3

4

ตักเตือน  ลงบันทึก

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 1

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 2

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บนและหาแนวทางการแก้ไข

10

10

10

10

10

15

20

25

5

เข้าเรียนหรือเข้าร่วมกิจกรรมของทางโรงเรียนช้ากว่าเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุอันควร

1

2

3

ตักเตือน  ลงบันทึก

ตักเตือนลงบันทึก

แจ้งหรือเชิญผู้ปกครองทราบ

-

5

10

-

5

10

ลำ

ดับ

รายการ

ครั้งที่

บทลงโทษ

รายการตัดคะแนนไม่เกิน

บำเพ็ญประโยชน์(ชั่วโมง)

6

หมวดการแต่งกายผิดระเบียบเครื่องแบบ ทรงผม และร่างกายตนเอง

1

2

3

4

5

ตักเตือน ลงบันทึก

แจ้งหรือเชิญผู้ปกครองทราบ

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 1

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 2

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

-

5

10

10

10

-

5

10

15

20

7

ใส่เครื่องประดับมาโรงเรียน

1

 

2

3

ตักเตือน ลงบันทึก(แจ้งผู้ปกครองมารับของ)

ริบของ  ลงบันทึก

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

5

 

10

10

5

 

10

20

8

นำเครื่องแบบของโรงเรียนกระเป๋านักเรียน ของสถาบันอื่นๆมาแต่งหรือยินยอมให้ผู้อื่นๆแต่งกายด้วยเครื่องแบบของตน

1

 

2

3

4

ตักเตือน ลงบันทึก (แจ้งผู้ปกครองมารับทราบ)

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 1

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 2

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

10

 

10

10

10

10

 

15

20

25

9

หมวดความประพฤติลักขโมย

1

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน หรือ

พักการเรียนหรือย้ายสถานศึกษา

30

30

10

ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นของโรงเรียนโดยไม่เจตนา

1

 

2

 

3

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา1และชดใช้ค่าเสียหาย

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 2

และชดใช้ค่าเสียหาย

ทำทัณฑ์บน  พักการเรียนและชดใช้ค่าเสียหาย

15

 

20

 

30

15

 

20

 

30

11

ทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นและโรงเรียนโดยเจตนา

1

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน หรือ

พักการเรียน หรือย้ายสถานศึกษา

40

30

ลำ

ดับ

รายการ

ครั้งที่

บทลงโทษ

รายการตัดคะแนนไม่เกิน

บำเพ็ญประโยชน์(ชั่วโมง)

12

สูบบุหรี่หรือมีไว้ครอบครอง

1

 

2

 

3

4

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 1

และปรับ /หาทางแก้ไข

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 2

และปรับ/หาทางแก้ไข

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

พักการเรียนและปรับตามกฎหมาย

10

 

15

 

20

30

10

 

15

 

20

30

13

ดื่มสุรา

1

 

2

 

3

4

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 1 และหาทางแก้ไข

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 2

และหาทางแก้ไข

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

พักการเรียนและปรับตามกฎหมาย

15

 

20

 

25

30

15

 

20

 

25

30

14

เสพหรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติด หรือสารระเหย     ทุกชนิด

1

 

2

3

4

เชิญผู้ปกครองเพื่อแก้ไขปัญหาร่วมกัน

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

พักการเรียน

ย้ายสถานศึกษา

20

 

30

50

20

 

30

50

15

จำหน่ายยาเสพติด

1

แจ้งผู้ปกครองและดำเนินคดี

ตามกฎหมาย

-

-

16

เล่นการพนัน หรือมีอุปกรณ์เล่นการพนันทุกชนิดไว้ในครอบครอง

1

ริบของ เชิญผู้ปกครอง

ทำสัญญา 1

ริบของ เชิญผู้ปกครองทำ

สัญญา 2

ริบของ เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บนหรือพักการเรียน หรือย้ายสถานศึกษา

10

 

15

 

20

25

10

 

15

 

20

25

ลำ

ดับ

รายการ

ครั้งที่

บทลงโทษ

รายการตัดคะแนนไม่เกิน

บำเพ็ญประโยชน์(ชั่วโมง)

17

เข้าไปในสถานที่อันไม่ควรต่อสถานภาพของนักเรียนหรือออกจากที่พักในยามวิกาลหลังเวลา 22.00 น. โดยไม่อยู่ในการดูแลของผู้ปกครอง

1

2

3

 

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 1

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 2

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

 

10

20

30

10

20

30

18

ทำร้ายร่างกายผู้อื่น หรือสมรู้ร่วมคิดวางแผนให้มีการทำร้ายร่างกายผู้อื่นโดยเจตนา

1

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

หรือพักการเรียนหรือย้ายสถานศึกษาหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

30

30

19

ทะเลาะวิวาทกันในโรงเรียนและนอกโรงเรียนหรือชักชวนบุคคลอื่นข้างนอกโรงเรียนเข้ามาก่อการทะเลาะวิวาทในโรงเรียน

1

2

1

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

พักการเรียน หรือย้ายสถานศึกษา

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

หรือพักการเรียนหรือย้ายสถานศึกษาหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

30

-

30

30

-

30

20

หมวดความประพฤติแสดงกิริยาวาจาที่ไม่สุภาพและไม่เหมาะสมในที่สาธารณชน

1

2

3

4

ตักเตือน  ลงบันทึก

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 1

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 2

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

15

20

25

30

15

20

25

30

21

กลั่นแกล้ง รังแก บีบบังคับ ขู่เข็ญผู้อื่น โดยวาจา หรือการกระทำ

1

2

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 1

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

หรือพักการเรียนหรือย้ายสถานศึกษา

20

30

20

30

22

ยุยงเพื่อให้เกิดความแตกความสามัคคีในหมู่คณะ และสถานศึกษา

1

2

3

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

พักการเรียน

ย้ายสถานศึกษา

20

30

-

20

30

-

ลำ

ดับ

รายการ

ครั้งที่

บทลงโทษ

รายการตัดคะแนนไม่เกิน

บำเพ็ญประโยชน์(ชั่วโมง)

23

แสดงกิริยา ท่าทาง  วาจา การกระทำอื่นๆ ที่ไม่สุภาพ ก้าวร้าวต่อครู บุคลากร บุคคลอื่น ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

1

 

2

 

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน และอบรมเป็นกรณีพิเศษ

พักการเรียนหรือย้ายสถานศึกษา

 

20

 

30

20

 

30

24

ยักยอกทรัพย์ หรือบังคับข่มขู่เพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของหรือทรัพย์สินของบุคคลอื่นมาเป็นของตนเอง

1

 

 

2

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

หรือพักการเรียนหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

พักการเรียนหรือย้ายสถานศึกษา

30

 

 

-

30

 

 

-

25

มีอาวุธ  หรือวัตถุระเบิด

ไว้ในความครอบครอง

1

 

2

ยึดของ  เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน หรือดำเนินคดีตามกฎหมาย

ยึดของ  พักการเรียน หรือย้ายสถานศึกษา  และดำเนินคดีตามกฎหมาย

20

 

30

20

 

30

26

มีพฤติกรรมในทำนองชู้สาวทั้งในและนอกสถานศึกษา

1

2

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

พักการเรียน หรือย้ายสถานศึกษา

20

30

20

30

27

ปลอมแปลงเอกสาร ลายมือชื่อของบุคคลอื่น

 

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 1

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 2

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บนหรือพักการเรียน หรือย้ายสถานศึกษา

20

25

30

20

25

30

28

มี และ/หรือเผยแพร่  ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว  เสียง อักษร ที่ไม่เหมาะสม  อันก่อให้เกิดความเสียหายต่อตนเอง  บุคคลอื่น  โรงเรียน  องค์กร  หรือสถาบันอื่นๆ

 

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

พักการเรียน หรือย้ายสถานศึกษา

20

40

20

40

ลำ

ดับ

รายการ

ครั้งที่

บทลงโทษ

รายการตัดคะแนนไม่เกิน

บำเพ็ญประโยชน์(ชั่วโมง)

29

หมวดการรับประทานอาหารและการรักษาความสะอาด นำอาหารและเครื่องดื่มมารับประทานบนอาคารเรียนในห้องเรียนและบริเวณที่ห้ามรับประทาน

1

2

3

 

4

 

5

 

ตักเตือน ลงบันทึก

ตักเตือน ลงบันทึก อบรม

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 1

ทำรายงาน

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 2

 ทำรายงาน

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

ทำรายงาน

5

10

15

 

20

 

25

5

10

15

 

20

 

25

30

รับประทานอาหารในโรงอาหารนอกเวลาที่กำหนดหรือรับประทานในขณะที่มีชั่วโมงเรียน

1

2

3

 

4

 

5

 

ตักเตือน ลงบันทึก

ตักเตือน ลงบันทึก อบรม

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 1

ทำรายงาน

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 2

ทำรายงาน

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน

ทำรายงาน

5

10

15

 

20

 

25

5

10

15

 

20

 

25

31

รับประทานอาหารในขณะที่เดินบนถนน

1

2

3

 

4

ตักเตือน  ลงบันทึก

ตักเตือน  ลงบันทึก  อบรม

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 1

ทำรายงาน

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 2

ทำรายงาน

-

5

10

 

15

-

5

10

 

15

32

ซื้ออาหาร  เครื่องดื่ม  บริเวณรั้วและประตูโรงเรียน

1

2

3

 

4

ตักเตือน  ลงบันทึก

ตักเตือน  ลงบันทึก  อบรม

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 1

ทำรายงาน

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 2

ทำรายงาน

-

5

10

 

15

-

5

10

 

15

ลำ

ดับ

รายการ

ครั้งที่

บทลงโทษ

รายการตัดคะแนนไม่เกิน

บำเพ็ญประโยชน์(ชั่วโมง)

33

ก่อให้เกิดความสกปรก   ทั้งในและบริเวณรอบๆโรงเรียน

1

2

3

 

4

 

5

ตักเตือน ลงบันทึก

ตักเตือน  ลงบันทึก  อบรม

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 1

 ทำรายงาน

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 2

ทำรายงาน

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน 

ทำรายงาน

5

10

15

 

20

 

25

5

10

15

 

20

 

25

34

เพิกเฉย  ละเลย  ไม่รักษาความสะอาดทั้งในและบริเวณรอบโรงเรียน  ทั้งที่อยู่ในวิสัยที่สามารถกระทำได้

1

2

3

 

4

 

5

ตักเตือน ลงบันทึก

ตักเตือน  ลงบันทึก  อบรม

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 1

ทำรายงาน

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 2

ทำรายงาน

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน 

ทำรายงาน

5

10

15

 

20

 

25

5

10

15

 

20

 

30

35

หมวดเบ็ดเตล็ด เดินกีดขวางจราจร

1

2

3

 

4

 

5

ตักเตือน ลงบันทึก

ตักเตือน  ลงบันทึก  อบรม

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 1

ทำรายงาน

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 2

ทำรายงาน

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน 

ทำรายงาน

-

5

10

 

15

 

20

-

5

10

 

15

 

20

36

ไม่พกบัตรสแกนนักเรียน

1

2

 

3

 

4

 

ตักเตือน  ลงบันทึก  อบรม

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 1

ทำรายงาน

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา 2

ทำรายงาน

เชิญผู้ปกครองทำทัณฑ์บน 

ทำรายงาน

-

5

 

10

 

15

 

-

5

 

10

 

15

 

ลำ

ดับ

รายการ

ครั้งที่

บทลงโทษ

รายการตัดคะแนนไม่เกิน

บำเพ็ญประโยชน์(ชั่วโมง)

37

นำโทรศัพท์มาโรงเรียน

1

2

 

3

ตักเตือน  ลงบันทึก  อบรม

ยึดโทรศัพท์ 

ทำกิจกรรม  1  สัปดาห์

ยึดโทรศัพท์ 1  ภาคเรียน

เชิญผู้ปกครองทำสัญญา

-

5

10

15

-

5

10

15

38

ความคิดอื่นๆที่นอกเหนือจากที่ระบุเอาไว้มาตรการลงโทษให้อยู่ในดุลยพินิจของฝ่ายกิจการนักเรียน

 

 

 

 

หมายเหตุ  : บทลงโทษหลังทัณฑ์บนทุกครั้ง คือ การพักการเรียน      ย้ายสถานศึกษาแล้วแต่ความเห็นของคณะกรรมการที่พิจารณาความผิดนั้นๆ

* หมายเหตุ   การทำกิจกรรม  10  คะแนน  ต่อ  18  ชั่วโมง

ข้อ  11. ความผิดอื่นใดที่ไม่ได้ระบุไว้ในระเบียบนี้ให้คณะกรรมการปกครองพิจารณาแล้วเสนอต่อผู้อำนวยการสถานศึกษาเพื่อพิจารณาสั่งการ   

ข้อ 12. แนวปฏิบัติในการพิจารณาการเพิ่มคะแนนความประพฤติโดยบันทึกลงในสมุดความดีและเพิ่มคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ข้อ

การกระทำความดี/ครั้ง

คะแนน/ครั้ง

1

เก็บสิ่งของได้แล้วนำส่งคืนเจ้าของ

       1.1 เก็บเงิน/สิ่งของได้มูลค่าไม่เกิน  100 บาท

       1.2 เก็บเงิน/สิ่งของได้มูลค่าเกิน  100 บาท

5

10

2

รางวัลชนะเลิศ,รองชนะเลิศ  การแข่งขันต่างๆที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนและกลุ่มโรงเรียน

5

3

รางวัลชนะเลิศ,รองชนะเลิศ  การแข่งขันต่างๆที่จัดขึ้นภายในจังหวัดและระดับเขตการศึกษา

20

4

รางวัลชนะเลิศ,รองชนะเลิศ  การแข่งขันต่างๆที่จัดขึ้นภายในระดับภาค  ระดับชาติ  และนานาชาติ

30

5

แจ้งเบาะแส  การกระทำผิดของนักเรียนในโรงเรียน

10

6

บริจาคโลหิตต่อครั้ง

20

7

เข้าค่ายคุณธรรม  จริยธรรม

10

8

มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (2.50-2.99)ต่อภาคเรียน

10

9

มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (3.00-3.49)ต่อภาคเรียน

20

10

มีผลการเรียนเฉลี่ยอยู่ในระดับดี (3.50-4.00)ต่อภาคเรียน

30

11

สมุดบันทึกความดี  10  ครั้ง

5

12

ช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆและบำเพ็ญประโยชน์ ที่จัดขึ้นภายในโรงเรียนและช่วยเหลือชุมชน,สังคมตั้งแต่  5 ครั้ง/ภาคเรียน

10

13

มีการแต่งกายและความประพฤติเรียบร้อยตลอดภาคเรียน

10

14

เป็นหัวหน้า/รองหัวหน้าชั้นเรียน  ต่อภาคเรียน

10

15

เป็นคณะกรรมการนักเรียน/คณะกรรมการกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน

10

16

เป็นประธาน/รองประธานนักเรียน

20

ข้อ 14. ในการลงโทษนักเรียนบางกรณีนั้นให้อยู่ในการพิจารณาของคณะกรรมการฝ่ายปกครอง

ข้อ 15. การพิจารณาคะแนนคุณลักษณะอันพึงประสงค์          ให้พิจารณาโดยคณะกรรมการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปัญหาเกี่ยวกับการปกครองนักเรียน  การควบคุมความประพฤติ หรือการลงโทษ หรือปัญหาอื่นอันเกิดขึ้นเกี่ยวกับระเบียบนี้  ให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาเป็นผู้ชี้ขาด

ให้รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานกิจการนักเรียน  รักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้

ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(นายสาโรจน์   กลั่นด้วง)

ผู้อำนวยการโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์