ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

ระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน

          หน้าที่ของนักเรียน

          คำว่า “นักเรียน” หมายถึง ผู้รับการศึกษาจากโรงเรียน ดังนั้น นักเรียนย่อมมีหน้าที่ศึกษาเล่าเรียน ตามวัยและสภาพของการเป็นนักเรียนต้อง ใฝ่รู้ ใฝ่ศึกษาเพื่อพัฒนาตนเอง ผลการมานะพากเพียรในการศึกษาเล่าเรียนจะ เป็นหลักประกันที่มั่นคงของชีวิตในอนาคตข้างหน้าดังนั้น นักเรียนพึงประพฤติ ปฏิบัติให้เหมาะสมกับสภาพการเป็นนักเรียนที่ดี


ข้อประพฤติปฏิบัติตนสำหรับนักเรียนโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

 1. แต่งกายให้เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบของโรงเรียนทุกประการ ก่อนออกจากบ้านควรสำรวจข้อบกพร่องและจัดการแก้ไขให้ถูกต้อง
 2. ขณะเดินเข้าประตูโรงเรียน พบครูต้องทำความเคารพครู โดยการ ไหว้ ทั้งนักเรียนชายและนักเรียนหญิง
 3. ขณะเดินผ่านแท่นประดิษฐานพระพุทธประสิทธินพนาถศาสดา ให้นักเรียนหยุดยืนแล้วไหว้ เพื่อแสดงความเคารพ
 4. การทำความเคารพครูในห้องเรียนให้ถือปฏิบัติดังนี้

            หัวหน้าห้องบอก “นักเรียนตรง” ให้ทุกคนยืนตัวตรงแล้วต่อจากนั้น หัวหน้าจึงบอกคำว่า “เคารพ” นักเรียนไหว้พร้อมทั้งกล่าวคำว่า “สวัสดี” (สวัสดีครับ-สวัสดีค่ะ ) เมื่อได้รับคำสั่งจากครูให้นั่งลง นักเรียนจึงนั่งลงได้ เมื่อ สิ้นสุดการเรียนในชั่วโมงนั้นแล้วให้หัวหน้าบอก “นักเรียนตรง” ให้นักเรียน หยุดยืนตัวตรงแล้วหัวหน้าจึงบอก “ เคารพ” ให้นักเรียนไหว้พร้อมทั้งกล่าว “ ขอบคุณ” (ขอบคุณครับ – ขอบคุณค่ะ) ให้ปฏิบัติด้วยความเคารพและจริงใจ

 1. เมื่อมีความประสงค์จะเข้าพบครูในห้องพักครู นักเรียนต้องขออนุญาตและทำความเคารพแล้วให้นั่งคุกเข่าด้วยความสำรวม เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจให้กล่าวขอบคุณ
 2. ขณะนักเรียนเดินสวนทางกับครู ให้แสดงความเคารพด้วยการไหว้ แต่ถ้าในมือถือของอยู่ให้หยุดยืนตรง เมื่อครูเดินผ่านไปแล้ว จึงเดินต่อไป
 3. ในขณะเรียน ไม่ลุกย้ายที่นั่ง พูดคุย หรือทำเสียงดังให้เสียบรรยากาศของห้องเรียนและเสียสมาธิครูหรือนักเรียนคนอื่น ๆ หากมีปัญหาหรือข้อ สงสัยให้ยกมือขออนุญาตเมื่อได้รับอนุญาตจึงยืนขึ้นแล้วแสดงความคิดเห็นได้
 4. ให้สวมใส่ชุดพลศึกษามาโรงเรียน (เฉพาะวันที่โรงเรียนกำหนดให้แต่งชุดพละเท่านั้น )
 5. ในขณะที่มีชั่วโมงเรียนนักเรียนจะต้องอยู่ในห้องเรียนจะอยู่ในสถานที่อื่นไม่ได้ เช่น ห้องสมุด โรงอาหาร ห้องปฏิบัติการต่าง ๆ เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากครูที่สอนทุกครั้ง
 6. นักเรียนต้องเข้าแถวเคารพธงชาติและปฏิบัติกิจกรรมหน้าเสาธงทุก เช้า ก่อนเข้าแถวในตอนเช้าระหว่างพักกลางวันควรทำธุรกิจส่วนตัวให้เรียบร้อย ก่อนเข้าห้องเรียน
 7. ทำความสะอาดห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ เขตความสะอาด วัน เวลาที่กำหนด โดยหัวหน้าห้อง รองหัวหน้าห้องเป็นผู้ดูแล ควบคุม
 8. ไม่เคลื่อนย้ายโต๊ะ เก้าอี้ ครุภัณฑ์ ออกนอกชั้นเรียน โดยไม่ได้รับอนุญาต
 9. ไม่ทำลายสิ่งของต่างๆ ในห้องเรียนหรือทำให้ชำรุดเสียหาย
 10. ไม่ขีดเขียนข้อความ วาดรูป บนผนัง ประตู หน้าต่าง โต๊ะเรียน ห้องน้ำทั้งในที่ลับตา และที่โล่งแจ้ง
 1. ให้ทิ้งเศษกระดาษหรือสิ่งปฏิกูลลงถังขยะทุกครั้ง
 2. การย้ายห้องเรียนทุกครั้ง ต้องนำสิ่งของของตัวเองติดตัวไปด้วยหาก ทิ้งไว้เกิดการสูญหายทางโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
 3. ขณะย้ายห้องเรียนทุกครั้ง ต้องเดินเข้าแถว “เรียงหนึ่ง” ให้เป็น ระเบียบ
 4. ห้ามทิ้งสมุดหรือหนังสือไว้ในโต๊ะเรียน หลังจากโรงเรียนเลิก
 5. ถอดรองเท้าทุกครั้งเมื่อขึ้นอาคารเรียนและนำไปเก็บไว้ให้เป็น ระเบียบในห้องเรียนด้านหลังหรือตามที่ครูที่ปรึกษากำหนด (ห้ามทิ้งไว้บริเวณทางขึ้นบันได)
 6. ขึ้น-ลงบันไดเดินชิดด้านขวามือทุกครั้ง
 7. เมื่อมาถึงโรงเรียนนักเรียนต้องอยู่ในความรับผิดชอบ คำสั่ง และระเบียบข้อบังคับของโรงเรียนห้ามออกนอกบริเวณโรงเรียนหลังจากเข้ามาบริเวณโรงเรียนเรียบร้อยแล้วหรือระหว่างเรียน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
 8. ประพฤติตนให้เหมาะสมกับสภาพนักเรียนที่ดี เช่น ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา หรือเสพสิ่งเสพติด ไม่เล่นการพนัน ไม่พูดจาหยาบคาย ไม่ก่อการทะเลาะวิวาท ไม่ประพฤติทางชู้สาว ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของโรงเรียน และ ตนเอง
 9. นักเรียนต้องเป็นผู้มีความสุภาพ เรียบร้อย ทั้งกิริยาวาจา ต้องนอบน้อมและมีสัมมาคารวะต่อบิดามารดาครูและผู้มีอาวุโสกว่าทุกคน
 10. นักเรียนต้องเป็นผู้มัธยัสถ์ ไม่สุรุ่ยสุร่าย ไม่ฟุ่มเฟือย และรู้จักใช้ จ่ายในสิ่งที่เป็นประโยชน์และคุ้มค่า
 11. ต้องสนับสนุนส่งเสริมและเข้าร่วมกิจกรรมของโรงเรียนให้ ก้าวหน้าเสมอ หากโรงเรียนกำหนดให้ร่วมกิจกรรมแต่นักเรียนไม่เข้าร่วมโดยไม่มีเหตุผล โรงเรียนจะกำหนดให้ปฏิบัติกิจกรรมเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าของกิจกรรมเดิม
 12. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้ามาบริเวณภายในโรงเรียน ก่อนได้รับ อนุญาตจากรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานกิจการนักเรียนหรือผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักเรียน
 13. ต้องมีความสามัคคี กลมเกลียวกัน ในระหว่างเพื่อนนักเรียน ด้วยกันไม่ว่าจะเป็นรุ่นพี่ หรือรุ่นน้องต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ไม่ทะเลาะวิวาทข่มเหงรังแก แตกความสามัคคี เป็นการบ่อนทำลายความมั่นคงของหมู่คณะ ไม่กระทำตนเป็นบุคคลที่ไม่พึ่งปรารถนาของโรงเรียนและสังคมทั่วไป
 14. ต้องใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาเล่าเรียนเพิ่มพูนประสบการณ์ ความรู้ ความชำนาญ เสริมสร้างสุขภาพด้วยการออกกำลังกายรับประทานอาหารที่ถูกสุขลักษณะ พักผ่อนให้เพียงพอเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี และมีกิจกรรมร่วมกันกับบุคคลในครอบครัว หมู่คณะและชุมชน ต้องเป็นบุคคล ใฝ่รู้ใฝ่เรียนอยู่เสมอ
 15. นักเรียนต้องเป็นผู้มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย
 16. เมื่อนักเรียนจะกลับบ้าน ต้องทำความสะอาดห้องเรียน บริเวณ กันสาดทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ปิดประตู หน้าต่าง ทิ้งขยะ ดูแลความสะอาดเขตความรับผิดชอบก่อนกลับบ้านต้องแต่งกายให้เรียบร้อย พร้อมเข้าแถวหน้าเสาธงเพื่อให้ครูที่ปรึกษาตรวจสอบ
 17. นักเรียนทุกคนทั้งชายและหญิง ต้องตัดผมและแต่งกายให้ถูกระเบียบของโรงเรียนตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียนและประพฤติปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
 18. ห้ามนักเรียนขึ้นอาคารเรียน เวลาต่อไปนี้

          - ภาคเช้า ก่อนเข้าแถว

          - ภาคกลางวัน ช่วงรับประทานอาหาร

         ยกเว้น ฤดูฝนถ้าฝนตกให้ขึ้นอาคารเรียนได้

 1. ห้ามนักเรียนเข้าห้องนํ้าครูโดยเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 2. ห้ามนักเรียนหนีเรียนทุกรายวิชาทุกชั่วโมง
 3. หากนักเรียนนำรถจักรยานหรือรถจักรยานยนต์เข้ามาในโรงเรียนให้นำไปจอดไว้ที่โรงเก็บรถที่โรงเรียนจัดไว้ให้และห้ามขับขี่ยานพาหนะในบริเวณ โรงเรียนทุกเวลา