งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

งานประกันคุณภาพสถานศึกษา

  • แผนยุทธศาสตร์ หรือแผนพัฒนาสถานศึกษา (O4)
  • รายงานการกำกับ ติดตาม การดำเนินงาน ประจำปีรอบ 6 เดือน (O11)
  • รายงานผลการดำเนินงานประจำปี (O12)