จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๑
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 
ประจำปี ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๑๔-๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๑ 
ณ โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้แสดงความสามารถตามศักยภาพ โดยการเข้าร่วมแข่งขันตามกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดขึ้น

sc1sc2
 sc4sc6
 sc8sc10