ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนอาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (ห้องสมุด)

ประกาศจากโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่นๆ (ห้องสมุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น (ห้องสมุด) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบประมาณ 800,000 บาท ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมีเอกสารแนบดังต่อไปนี้
เอกสารแนบประกวดราคาจ้างฯ