ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์​ ประจำปีการศึกษา​ 2563

ประกาศ ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์​ ประจำปีการศึกษา​ 2563

                  โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ จัดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 มีนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 843 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกาารวม 61 คน มีผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา จากการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปีการศึกษา 2563 อยู่ในระดับ ดีเลิศ โดยมีการดำเนินงานดังรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ

ไฟล์เอกสาร ผลการประเมินตนเองของโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์​ ประจำปีการศึกษา​ 2563