โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564

โครงการงานสวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2564
โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา นครสวรรค์ กระทรวงศึกษาธิการ

แบงปนความดงาม

การเรยนร

ความสำเรจ

ประมวลภาพพืชศึกษา : รากสามสิบ ณ สวนพฤกษศาสตร์ในโรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์

20735 20736 20738 20739 20740 

20737

ไฟล์เอกสารแนบ
ไฟล์นำเสนองานการประเมินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์
ไฟล์จำนวนพรรณไม้