ข้อมูลโรงเรียน

                 พ.ศ. 2533 -  พ.ศ. 2534  กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติจัดตั้งเป็นโรงเรียนสาขาของโรงเรียนปลาปากวิทยา  โดยชื่อว่า  "โรงเรียนสุนทรธรรมโฆษิตอุปถัมภ์"  มีนายพิทยานุชิต  พิมราช  เป็นผู้ดูแลสาขาและบริหารโรงเรียน  เปิดเรียนในวันที่่ 16  พฤษภาคม  2533 โดยใช้บริเวณใต้ถุนศาลาการเปรียญวัดโพนสวรรค์  บ้านนกเหาะ  หมู่ที่  4  เป็นห้องเรียนชั่วคราว  มีนักเรียนทั้งหมด 64 คน 

                 พ.ศ. 2534 -  พ.ศ. 2539 กรมสามัญศึกษาได้อนุมัติประกาศจัดตั้งโรงเรียนเป็นเอกเทศ  ชื่อว่า  "โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา" ในวันที่  18  กรกฎาคม  2534  และแต่งตั้ง  นายบัณฑิต    หงส์ภักดี  อาจารย์  2  ระดับ  6 โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย  มาเป็นผู้บริหารในตำแหน่งอาจารย์ใหญ่

                 ปัจจุบัน  นายเฉลิมเกียรติ  คำไพ  ดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา    

                              นายศราวุธ  บุญปลอด   ดำรงตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา