นายเฉลิมเกียรติ  คำไพ

ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา

ทำเนียบผู้บริหาร