ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยามีการบริหารจัดการสถานศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติ โดยยึดผู้เรียนเป็นสาคัญ มีการออกแบบกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้เรียนอย่างเต็มศักยภาพ และสามารถนาความรู้ไปใช้ในการดาเนินชีวิตได้ โรงเรียนจึงน้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นหลักในการบริหารจัดการ เพื่อกาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ กลยุทธ์ จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปี จัดสรรงบประมาณอย่างมีเหตุผลตามความจาเป็นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

>>เอกสารประกอบ<<

ได้รับรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี พ.ศ.2564

เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม 2564 กองความปลอดภัยแรงงาน กระทรวงแรงงาน ประกาศผลการคัดเลือกกิจกรรม "สถานศึกษาปลอดภัย" ประจำปี 2564  โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยา ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินได้รับรางวัลเกียรติบัตรดีเด่น ซึ่งเป็นความภาคภูมิใจร่วมกันทุกคนในการช่วยกันปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีมาตรฐาน สมกับการได้รับเลือกเป็นสถานศึกษาปลอดภัย เกียรติบัตรดีเด่น ประจำปี 2564 และคณะทำงานความปลอดภัยฯ พร้อมพัฒนาคุณภาพให้ดียิ่ง ๆ ขึ้นต่อไป

>>เอกสารประกอบ<<

ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๑ ได้กำหนดให้สถานศึกษาจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยมุ่งให้ผู้เรียนมีพื้นฐานจิตใจที่ดีงาม มีจิตสาธารณะ มีความพร้อมด้านร่างกาย ด้านสติปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านสังคม และรู้ถึงโทษภัยของยาเสพติด ดังนั้น โรงเรียนธรรมโฆษิตวิทยาจึงจัดทำโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในระหว่างวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

>>เอกสารประกอบ<<