นายเฉลิมเกียรติ  คำไพ

ผู้อำนวยการโรงเรียน

นายศราวุธ  บุญปลอด

รองผู้อำนวยการโรงเรียน